• سهم استان از ارزش افزوده بخش کشاورزی ، ماهیگیری ، شکار و جنگلداری - پوستر
  سهم استان از ارزش افزوده بخش کشاورزی ، ماهیگیری ، شکار و جنگلداری
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1390 2.32 درصد
  1391 2.37 درصد
  1392 2.38 درصد
 • سهم استان از ارزش افزوده بخش معدن - پوستر
  سهم استان از ارزش افزوده بخش معدن
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1390 0.01 درصد
  1391 0.02 درصد
  1392 0.02 درصد
 • سهم استان از ارزش افزوده بخش صنعت - پوستر
  سهم استان از ارزش افزوده بخش صنعت
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1390 2.84 درصد
  1391 3 درصد
  1392 3.28 درصد
 • سهم استان از صادرات غیر نفتی کشور - پوستر
  سهم استان از صادرات غیر نفتی کشور
  بخش: اقتصاد کلان استان
  سهم استان ار میزان صادرات کالا های غیر نفتی

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 1.9 درصد
  1390 1.1 درصد
  1394 1 درصد
 • سهم استان از واردات غیر نفتی کشور - پوستر
  سهم استان از واردات غیر نفتی کشور
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 1 درصد
 • متوسط درآمد کل سالانه ی یک خانوار روستایی - پوستر
  متوسط درآمد کل سالانه ی یک خانوار روستایی
  بخش: اقتصاد خرد
  میانگین درامد خانوارهای استان (شامل در آمد از مشاغل مزد و حقوقبگیری، درامد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درامد متفرقه) در سطح شهری و روستایی

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 44247 هزار ریال
  1390 98443 هزار ریال
  1395 176494 هزار ریال
 • اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی از طریق مدیریت روان آب - پوستر
  اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی از طریق مدیریت روان آب
  بخش: خاک
  مدیریت مراتع و حفظ آب و خاک از اجرای طریق اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی در مناطق خشک و نیمه خشک برای جلوگیری از پیشروی بیابان و بیابانی شدن مراتع کشور

مطالب مهم

تعاریف، ابعاد و اصول توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره یک

مبانی و فنون دیده بانی

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره دو

اصول و فنون مشارکت مردم

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره سه

الگوی همکاری بین بخشی

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره چهار

اجرای موفق عامل کلیدی توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره پنج

سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی اول

توسعه و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی دوم

گردشگری و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی سوم

اشتغال و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی چهارم